Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

TEZSİZ EĞİTİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMIGenel Bilgi

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının öncelikle temel amacı Türk Eğitim Sistemi’nin çeşitli öğretim kademelerinde ihtiyaç duyduğu 21. Yüzyılın lider eğitim yönetici ve deneticilerini yetiştirmek olmakla beraber bu alanda ihtiyaç duyulacak akademisyen ve araştırma ihtiyacını da karşılamak olacaktır.

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim süresi 2 yarıyıldır. Bu sürede öğrenciler Eğitim Yönetimi alanına ilişkin kuram ve uygulamaya dönük dersler alır ve bir proje tamamlarlar. İki yarıyıl sonunda eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alırlar.

Bu program sonunda mezun olan uzman adayları,

 • Alanıyla öğrendiği kuram ve ilkeleri eğitim yönetimi ve denetimi alanına uygulayabilirler.
 • Alanlarında karşılaştıkları sorunları algılayabilirler ve bu sorunlara çözüm getirebilirler.
 • Alanları ile ilgili değişimleri analiz edebilir ve değişimi yönetebilirler
 • Alanı ile ilgili olarak akademik çalışmalar yapabilirler ve bunları akademik ortamlarda sunup yayınlayabilirler.
 • Alanları ile ilgili olarak yeni yaklaşımlar geliştirebilirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
Yabancı dil puan koşulu aranmamaktadır.
Öğrenci kabulü başvuru koşulları ve diğer hususlarla ilgili yukarıda anılmayan konular Kastamonu Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre yapılır.

Kazanılan Derece

Eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans derecesi
ALES ve YDS şartlarını yerine getirdiğiniz takdirde aldığınız dersleri saydırarak tezli programa geçiş yapabilirsiniz.

Program Yeterlilik (Kazanımları)

 • Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, eğitim yönetimi alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirmek eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmek
 • Psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp alanında özümsendiği bilgi ve becerilerinden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
 • Eğitim yönetimine ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeydeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilmek.
 • Eğitim yönetimi alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak eğitim sistemin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilmek.
 • Eğitim yönetimi ‘ne ilişkin sorunları bilimsel bir yaklaşımla değerlendirerek farklı ve uygun araştırma yöntemlerini (nitel, nicel, karma) kullanarak araştırma yürütebilmek ve çerçevede eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek.
 • Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemek.
 • Eğitim sistemi üzerine geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesince değerlendirebilmek.
 • Alana ilgili yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilmek.
 • Sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitimde bilimsel ulusal politikalar ve ülkenin sahip olduğu kaynaklar doğrultusunda değerlendirebilmek.
 • Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının örgütsel amaçlar doğrultusunda harekete geçirilmesini ve onlara eğitim kurumlarının vizyona ulaşabilecek liderlik becerilerini kazanmak.
 • Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilmek.
 • Okul-çevre ilişkileri çerçevesinde okullarda değişimi yaratan içsel ve dışsal güçlerin doğasını analiz ederek, okullarda değişim yönetimine ilişkin tasarlanan strateji ve süreçleri uygulayabilmek.